Global Goals voor gemeenten, de 5 beste praktijkvoorbeelden

In ons vorige artikel lieten we zien wat de vijf belangrijkste voordelen zijn om als gemeente aan te sluiten bij de Global Goals. In de praktijk kan de gemeente veel doen, bijvoorbeeld het actief verminderen van de eigen ecologische en sociale voetafdruk, via maatschappelijk verantwoorde inkoop en bijvoorbeeld het energie-, grondstoffen-, klimaat- en natuurbeleid. Internationale samenwerking kan dit versterken. Nu dat je de belangrijkste voordelen weet, is het tijd voor de vijf beste praktijkvoorbeelden uit gemeenteland.

  1. Gemeente Oss heeft bovenstaande uitgangspunten in een visiedocument vastgelegd. Met de Global Goals als leidend principe of als verwijzing. Oss is een mooi voorbeeld van een gemeente die de doelen als uitgangspunt gebruikt: ‘Oss kiest ervoor om een aantal grote opgaven vernieuwend aan te pakken samen met Ossenaren, andere overheden en onderwijs. Niet alleen voor nu en binnen de grenzen van Oss, maar als basis voor later en als landelijk voorbeeld. Het succes van Pivot Park en de bekroonde Global Goals aanpak zijn daar recente bewijzen van’. Bekijk hier hoe andere gemeenten dat doen.
  2. Gemeente Utrecht heeft een platform, wat een mooie manier is om iedereen actief te betrekken, zoals bij HeelUtrechtU. Het platform voor Utrechtse verhalen rondom de Global Goals. Je krijgt op deze site een overzicht welke burgers, ondernemers, organisaties of instellingen met hun initiatieven HeelUtrechtU maken.
  3. Gemeente Tilburg faciliteert en stimuleert haar stad via een subsidieregeling ‘Een wereld te winnen 2016-2020’ waarmee de gemeente Tilburgse projecten en programma’s wil ondersteunen. Deze subsidieregeling wordt grotendeels georganiseerd door het gelijk genaamde burgerplatform. Met de projecten die het platform ondersteunt, wil Tilburg bijdragen aan het realiseren van de Global Goals. 
  4. Gemeente Haarlem heeft de doelen opgenomen in haar beleid door eerst een inventarisatie van de doelen te doen waar Haarlem in zijn beleid en uitvoering al aandacht aan besteed. De tweede stap was het opstellen van een nota met een inventarisatie van doelen die ook aandacht verdienen, omdat anders de kans bestaat dat die doelen niet worden gehaald. Gestreefd wordt om bij het actualiseren van het beleid de Goals steeds weer mee te nemen waar mogelijk. Daarnaast zullen de Global Goals betrokken kunnen worden bij de vorming van een nieuw college na de verkiezingen.
  5. Gemeente Rheden is uitgeroepen tot de meest inspirerende Global Goals gemeente van Nederland. Rheden heeft ervoor gekozen om (de doorontwikkeling van) de gemeentelijke organisatie te baseren op de Global Goals. Eerder werd er gewerkt in verschillende domeinen, maar vanaf 2018 worden die vervangen door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Door te werken met deze doelen worden uitgangspunten van de organisatie zoals integraliteit, resultaatgerichtheid en samenwerking met partners versterkt. Gemeente Rheden werkt niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie met de Global Goals, maar weet ook allerlei partners en externe partijen aan zich te binden. Als gemeente wil ze dan ook allerlei mogelijkheden bieden voor samenwerking met die partijen rond de Global Goals. In de organisatiestructuur is een integraal beleidsteam opgezet dat verantwoordelijk is voor veertien van de zeventien doelen. Deze veertien doelen zijn verdeeld in vier clusters: gebiedsontwikkeling, welzijn, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Naast dit beleidsteam is er een strategisch team neergezet om onder andere te borgen dat alle Global Goals in alle geledingen van de organisatie doorgevoerd worden en om de meer corporate Goals vorm te geven. Verder is een wethouder uit het college in Rheden benoemd tot portefeuillehouder van de Global Goals en is er projectgroep ingesteld die de Global Goals nader vorm gaat geven voor de langere termijn. Binnen de gemeente Rheden zijn 17 medewerkers benoemd die ieder als ambassadeur optreden voor 1 Global Goal. Door de inzet van deze verschillende teams is het mogelijk om de doelen als rode draad en kader te nemen voor het gemeentelijk beleid, de koers en organisatieontwikkeling.

Wil je uit eerste hand en vanuit de praktijk horen hoe het is om als gemeente met de Global Goals aan de slag te gaan bekijk dan deze video van de Atriumlezing ‘Global Goals in het gemeentelijk beleid’ of lees hier het uitgebreide verslag van de lezing.