SDG’s – Global Goals

HET BELANG VAN DE GLOBAL GOALS

De Global Goals, ook wel bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn onze ’to-do-list’ voor de wereld die we willen in 2030. Een wereld waarin iedereen kan gedijen, van individu tot multinational. Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om die transformatie te realiseren en dat biedt interessante kansen voor gamechangers die nu in actie willen komen. Leer hoe je vandaag kunt bijdragen voor de wereld van morgen!

1: Geen armoede

Beëindig in 2030 armoede overal en in al haar vormen.

Feiten wereldwijd

 • Bijna 900 mln (12,8%) mensen leven onder de armoedegrens (Bron: Het Parool).
 • Arme mensen in ontwikkelingslanden besteden 60 tot 80% van hun inkomsten aan voedsel (Bron: One.org). 

Feiten Nederland

 • Ruim 1,2 mln Nederlanders leven onder de armoedegrens (Bron: NOS).
 • 323.000 kinderen groeiden (in 2015) op in een gezin met een laag inkomen, waarvan 125.000 met een langdurig laag inkomen (Bron: Defence for children).

Feiten Hilversum

Aantal inwoners : 91.207 (sep 2020), aantal huishoudens: 42.697 (2020)

 • 3,4% van de huishoudens in Hilversum leeft langdurig (langer dan 4 jaar) van een inkomen van onder de ‘lage-inkomensgrens’. Dit kan je ook armoede noemen (Inkomen, 2018)
 • 4390 mensen in Hilversum zijn ‘werkzoekenden zonder dienstverband’ (juli 2020). Sinds februari 2020 is dat gestegen van 3819, dus 500 werkzoekenden erbij. Dat is een stijging van ongeveer 0,6 %, van 4,2 tot 4,8 %
 • 988 mensen hebben een Wajong uitkering (1%)

2: Geen honger

Beëindig in 2030 honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. Vanaf 2030 heeft iedereen toegang tot genoeg veilig en gezond voedsel.

Feiten wereldwijd

 • Bijna 820 mln mensen wereldwijd kunnen niet gezond leven door te weinig voeding, terwijl tussen 1/4 en 1/3 van de 4 mld ton voedsel die geproduceerd wordt, verloren gaat of bederft (Bron: Nu.nl).
 • Bijna de helft van kindersterfte (< 5jaar) wordt veroorzaakt door slechte voeding. Dit zijn 3.100.000 kinderen per jaar (Bron: Unicef).

Feiten Nederland

 • Gemiddeld 20% van alle ziekenhuispatiënten en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn ondervoed, daarvan sterft dagelijks één patiënt (Bron: Zorgvisie).

In 2016 had 49,2% van de Nederlanders van 18+ en bijna 14% van de jeugd overgewicht (Bron: Volksgezondheid En Zorg).

3: Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. In 2030 is er een universele zorgverzekering beschikbaar en moet iedereen toegang hebben tot kwalitatieve zorg, betaalbare geneesmiddelen en goede vaccins. Op die manier bestrijden we onder meer kindersterfte, moedersterfte en tropische ziektes.

Feiten wereldwijd

 • De gemiddelde levensverwachting in Tsjaad is 49 jaar, terwijl die in Monaco 90 jaar is. Belangrijke factoren zijn een gezond dieet en een goede toegankelijke gezondheidszorg  (Bron: Indexmundi).  

Feiten Nederland

 • In 2015 overleden 147.134 mensen, met als belangrijkste doodsoorzaken dementie, longkanker, beroerte, coronaire hartziekten en hartfalen (Bron: Volksgezondheid En Zorg).
 • 14% van de medewerkers (1 mln) meldt jaarlijks burn-out klachten, waarvan 5% langdurig thuis komt te zitten (Bron: NRC).

Hilversum

 • In 2019 overleden in Hilversum 879 mensen. De verdeling van doodsoorzaken is: 31,2% overig, 29,4% nieuwvormingen (kanker), 26,2% hart en vaatstelsel gerelateerd, 5,9% ademhalingsstelsel gerelateerd en 7,4% uitwendig (ongelukken, moord, zelfdoding etc.)
 • In 2020 is de schatting van het aantal mensen met dementie in Hilversum 1700 (1.7%)
 • In de Gezondheidsmonitor van 2016 wordt geschat dat 44% van de mensen in gemeente Hilversum overgewicht heeft (bmi van +25)
 • En 13% is mantelzorger

4: Kwaliteitsonderwijs

  Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Feiten wereldwijd

 • 263 mln kinderen gaan niet naar school (Bron: Unicef).
 • Ongeveer 1 mln mensen op de wereld zijn analfabeet. Dat is meer dan een kwart van alle mensen op de wereld van 15 jaar of ouder (Bron: VN arena).

Feiten Nederland

 • 2,5 mln mensen hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met een computer. Dit kost de samenleving bijna € 1 mld per jaar (Bron: Neerlandistiek).
 • Circa 16.000 leerplichtige Nederlandse kinderen gingen bij de start van het schooljaar 2012-2013 niet naar school (Bron: Info nu).

Hilversum

 • 9,8% van de jongeren van 15-27 ging in 2016 niet naar werk of onderwijs
 • 1,9% van de jongeren van 12-23 verliet in 2018 het onderwijs zonder startkwalificatie
 • Ongeveer 3% van de leerlingen verzuimde school in 2019, en 0,05 stond überhaupt niet ingeschreven bij een school

5: Gendergelijkheid

   Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. 

Feiten wereldwijd

 • 29% van de meisjes in Tsjaad is voor haar 15e getrouwd en in Somalië worden 98% van de meisjes besneden (Bron: PLAN Nederland, 2016).
 • Het aantal minderjarige meisjes dat jaarlijks wordt uitgehuwelijkt zal stijgen tot 16,5 mln in 2030 en ruim 18 mln in 2050 (Bron: PLAN Nederland, 2016).
 • In 18 landen kunnen mannen hun vrouwen verbieden om te werken. In 39 landen hebben zonen en dochters niet hetzelfde erfrecht. 49 landen hebben geen wetten ter bescherming van vrouwen voor huiselijk geweld (Bron: United Nations Gender Equality). 
 • Wereldwijd bezit 13% van de vrouwen landbouwgrond (Bron: United Nations Gender Equality). 

Feiten Nederland

 • Met 26% in 2015, zijn er relatief weinig vrouwen in het midden- en hogere management in vergelijking met andere EU-landen (Bron: CBS rapport 2018 Duurzame ontwikkelingsdoelen).
 • In 2016 was bij ruim 52% van de geweldsdelicten, waarvan een vrouw slachtoffer was, de dader een bekende van de vrouw. Waarvan bij één op de tien de eigen (ex-)partner de dader was (Bron: CBS rapport 2018 Duurzame ontwikkelingsdoelen).

6. Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen staan aan de basis van duurzame ontwikkeling op tal van terreinen. Hierbij hoort het duurzaam beheer en gebruik van waterbronnen en het faciliteren van water gerelateerde ecosystemen. 

Feiten wereldwijd

 • Sinds 1990 hebben 2,6 mld mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater, maar 1,8 mld mensen halen hun drinkwater nog steeds uit vervuilde bronnen (Bron: Undp.org). 
 • Sinds 1990 kunnen 2,4 mld mensen op de wereld nog geen gebruik maken van schone toiletten en ander sanitair (Bron: Undp.org). 

Feiten Nederland

 • Praktisch iedereen heeft toegang tot schoon en betaalbaar drinkwater en tot sanitaire voorzieningen. Wel kan de kwaliteit van het water, met name de biologische kwaliteit, verbeterd worden (Bron: Compendium voor de Leefomgeving, 2018). 

7. Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. We hebben energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn; om te leven, wonen en werken.

Feiten wereldwijd

 • Eén op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie (Bron: SDG Charter).
 • Ten minste 60% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd wordt veroorzaakt door energie (Bron: SDG Charter).

Feiten Nederland

 • Volgens Milieu Centraal komt nog steeds 93% van onze energie van fossiele brandstoffen (Bron SDG Charter, 2017).
 • De toename van 1% windenergie per jaar bij de totale energiewinning is te weinig om de subdoelen van het Energieakkoord te behalen. Binnen de EU staat Nederland bijna helemaal onderaan de ranglijst wat betreft het aandeel hernieuwbare energie (Bron SDG Charter, 2016).

Hilversum

 • In 2018 was 2% van de elektriciteit in Hilversum hernieuwbare elektriciteit (tegenover 18,2% in heel Nederland)

8. Eerlijke en sociale economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Feiten wereldwijd

 • Er zijn naar schatting 168 mln kinderen tussen 5 en 17 jaar die kinderarbeid verrichten, dit is 1 op de 7 kinderen (Bron: Unicef).
 • Jaarlijks komen 22.000 kinderen om het leven bij werkgerelateerde ongevallen (Bron: Internationale Arbeidsorganisatie).

Feiten Nederland

 • In 2015 waren er 1,7 mln mensen tussen de 15 en 75 jaar die door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd werden in het krijgen of uitvoeren van werk (bron: CBS).
 • Van de 25- tot 45-jarigen met een arbeidshandicap had slechts 42% betaald werk in 2015, terwijl dit bij niet-arbeidsgehandicapten 87% was (bron: CBS).

9. Veilige infrastructuur en beschikbare kennis voor iedereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Feiten wereldwijd

 • Zwitserland, Zweden en Nederland zijn de meest innovatieve landen ter wereld in 2017 (Bron: Globalinnovationindex.org, 2017).
 • In ontwikkelingslanden wordt nauwelijks 30% van de landbouwproductie industrieel verwerkt. In landen met een hoog inkomen wordt 98% verwerkt. Dit suggereert dat er grote kansen zijn voor ontwikkelingslanden in de agribusiness (Bron: Undp.org).

Feiten Nederland

 • De omvang van de industrie in Nederland is relatief klein, waar in de EU als geheel de industrie ruim 16% van het bbp genereert, is dat in Nederland 11% (Bron: CBS rapport Duurzame ontwikkelingsdoelen, 2018).
 • Afgezet naar de grootte van Nederland heeft vrijwel geen enkel land in Europa zo’n dicht spoor-, auto- en waterwegennet als Nederland (Bron: CBS rapport Duurzame ontwikkelingsdoelen, 2018).

10. Gelijke kansen voor iedereen

      Dring ongelijkheid  in- en tussen landen terug.

Feiten wereldwijd

 • De rijkste 1% van de wereldbevolking bezit in 2016 meer dan de andere 99% bij elkaar en het verschil blijft groeien (Bron: Oxfam Novib).
 • Tegelijkertijd moeten meer dan 1 mld mensen leven van hooguit $ 1,25 per dag (Bron: Oxfam Novib).

Feiten Nederland

 • Minder dan 28% van alle managers zijn vrouw en zij verdienen gemiddeld 21,4% minder dan mannen. (Bron: Europees statistiekbureau Eurostat )
 • Bijna 40% van de migranten heeft flexibel werk, terwijl dat percentage bij blanke werknemers ligt op 24%. De jeugdwerkloosheid is bij migranten drie keer zo hoog (Bron: SCP – Migranten op Afstand).

11. Leefbare, duurzame steden

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Feiten wereldwijd

 • In 2014 leefde 54% van de wereldbevolking in steden. In 2050 is dat naar schatting 66% (Bron: NRC).
 • Naar schatting veroorzaakt luchtvervuiling wereldwijd voor 6,5 mln vroegtijdige doden (Bron: WHO)
 • Afrika verbruikt minder dan 3% van alle energie in de wereld, ondanks het feit dat het 12,5% van de wereldbevolking telt (Bron: One.org).

Feiten Nederland

 • Vroegtijdige doden door luchtvervuiling (fijnstof en stikstofdioxide) lopen naar schatting uiteen van 6.700 tot 12.900 per jaar (Bron: RIVM).
 • In 2016 raakten ongeveer 21.400 personen ernstig gewond in het verkeer, waarvan 629 dodelijk. (Bron: SWOV). 

12. Duurzame productie en consumptie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Feiten wereldwijd

 • Jaarlijks wordt er 1,3 mld ton voedsel verspild, ter waarde van ongeveer $1 mld (Bron: Undp.org). 
 • Het aantal dier- en plantensoorten dat met uitsterven wordt bedreigd staat wereldwijd op 20.219. Grootste veroorzaker is verlies aan leefgebied (bron: Nu.nl).

Feiten Nederland

 • Onze voetafdruk is 6,2 hectare. Dit betekent dat wij 3,5 aardbollen gebruiken (Bron: voetafdruknederland.nl).
 • In 2016 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens met 1,4% gestegen ten opzichte van 2015 en 30,7% vergeleken met 1995 (Bron: CLO.nl).

Hilversum

 • In 2019 was het huishoudelijk restafval in Hilversum 143 kilo per persoon (tegenover 163 in Nederland)

13.  Klimaatverandering stoppen

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 

Feiten wereldwijd

 • De wereldwijde uitstoot van kooldioxide (CO2) is sinds 1990 met bijna 50% toegenomen (Bron: Duurzaammbo.nl). 
 • Van 1901 tot 2010 steeg de mondiale gemiddelde zeespiegel met 19 cm doordat oceanen groter werden door opwarming en ijsverlies (Bron: Undp.org).

Feiten Nederland

 • In 1910 bedroeg de gemiddelde neerslag 695 mm en in 2015 is dat opgelopen naar 880 mm. Dat is een toename van 27% (Bron: Voordewereldvanmorgen.nl). 
 • Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot jaarlijks direct 8 ton en 15 ton indirecte CO2 uit  voor onder meer voeding en kleding. Om dit te compenseren moeten er per jaar ruim 400 bomen groeien (Bron: Voordewereldvanmorgen.nl). 

14.  Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.

Feiten wereldwijd

 • Maar liefst 40% van de oceanen in de wereld wordt zwaar getroffen door menselijke activiteiten, zoals vervuiling, uitgeputte visgronden en verlies van kust habitats (Bron: Undp.org). 
 • Ons plastic afval zorgt voor een gigantische ‘plastic soep’ in the Pacific van 15 mln km², wat bijna gelijk staat aan het oppervlakte van Rusland (Bron: Ecowatch.nl).

Feiten Nederland

 • Wij halen 95% van het water uit export en 5% uit eigen wateren. Het grootste deel van wat er in Nederland geconsumeerd wordt is niet duurzaam (Bron: SDGnederland.nl).
 • In de periode 1990-2015 is de Living Planet index (LPI) van de Noordzee met 30% afgenomen, met name door de afname van dieren op de zeebodem. Maar in 2017 is nog steeds minder dan 1% van de Noordzee beschermd tegen visserij die de bodem omwoelt (Bron Wnf.nl en CBS.nl).

15.  Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. 

Feiten wereldwijd

 • 2,6 mld mensen zijn direct afhankelijk van de landbouw, maar 52% van het land dat wordt gebruikt voor landbouw wordt matig of ernstig beïnvloed door bodemdegradatie (Bron: Undp.org). 
 • Van de 8.300 bekende dierenrassen is 8% uitgestorven en loopt 22% het risico uit te sterven (Bron: Undp.org). 

Feiten Nederland

 • Slechts 15% van onze oorspronkelijke biodiversiteit is nog in stand (tegenover 40% in Europa) (Bron: NRC.nl).
 • Ons land bestaat voor 14% uit natuur- en bosgebied. Daarmee staan we op de één na laagste plek in Europa (Bron: NRC.nl).

16.  Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling.

Feiten wereldwijd

 • 40 mln kinderen van onder de 15 jaar zijn slachtoffer van misbruik en verwaarlozing. (Bron: Unitied Nations Childens fund). 
 • Er wordt geschat dat er 27 mln mensen in slavernij leven (bron: Youth for human rights).

Feiten Nederland

 • NL: Nederland sluit ieder jaar duizenden onschuldige vreemdelingen op in een gevangenis. Niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze wachten op behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting (Bron: Amnesty).
 • Van de totale bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45% ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring, waarvan jaarlijks zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. (Bron: Blijfgroep)

17.   Partnerschap voor de doelstellingen

Versterk de implementatie middelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Feiten wereldwijd

 • De officiële ontwikkelingshulp bedroeg in 2014 $ 135,2 mld, het hoogste niveau ooit gemeten (Bron: Undp.org). 
 • 79% van de invoer uit ontwikkelingslanden komt de ontwikkelde landen belastingvrij in (Bron: Undp.org). 
 • The UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) says achieving SDGs will require US$5 trillion to $7 trillion in annual investment.

Feiten Nederland

 • Het totale budget voor 2015 bedraagt € 3,7 mld en richt zich voornamelijk op het uitbannen extreme armoede, duurzame en inclusieve groei en het succes van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in het buitenland (Bron: Rijksoverheid.nl).